‌اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران

اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران

اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران

۱۳۶۳.۰۳.۲۳ – ۱۶۱۳۸ – ۱۳۶۳.۰۴.۱۱ – ۲۱۱

&‌سازمانهای دولتی – صنایع

&‌وزارت صنایع

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۳.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۲۱۱۴ مورخ ۱۳۶۳.۲.۴ وزارت صنایع و به استناد قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی‌ایران مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۷ مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند.

اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران

‌فصل اول – کلیات، مدت، سرمایه

‌ماده ۱ – در اجرای قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۷ شرکت شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود‌طبق مقررات اساسنامه ذیل تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.

‌ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت تهران و مدت آن نامحدود می‌باشد.

‌ماده ۴ – سرمایه شرکت ۱۰۰ میلیون رالت منقسم به تعداد ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ رالب با نام بوده و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

‌فصل دوم – موضوع، هدف

‌ماده ۵ – موضوع و هدف شرکت عبارتست از:

‌الف – برنامه‌ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی.

ب – احداث شهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای

متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.

پ – تأسیس شرکتهای صنعتی به منظور احداث شهرکهای صنعتی جدید با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.

ت – انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینه‌ها (‌فنی، مالی، اداری، خدماتی،آموزشی و بازرگانی) برای گسترش تأسیسات زیربنائی شهرک‌های صنعتی و‌سایر خدمات مورد نیاز.

ث – مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف قانون موضوع شرکت گردد.

ح – ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به

منظور استفاده مطلوب از شهرکهای مزبور.

ج – انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را

در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

‌فصل سوم – ارکان شرکت

‌ماده ۶ – ارکان شرکت عبارت است از:

‌الف – مجمع عمومی

ب – هیأت مدیره

پ – مدیر عامل

ت – حسابرس (‌بازرس)

‌ماده ۷ – مجمع عمومی، تشکیل می‌شود از نمایندگان صاحبان سهام که عبارتند از، وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه،‌وزیر صنایع

سنگین، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر کشاورزی، وزیر صنایع سمت ریاست مجمع را دارد.

‌ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

‌الف – بررسی و تصویب پیشنهاد هیأت مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و اخذ مصوبه لازم برای احداث شهرک از هیأت وزیران.

ب – بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.

ت – بررسی و تصویب اساسنامه نمونه شرکتهای شهرک صنعتی.

ث – بررسی و تصویب آیین‌نامه موضوع قانون تأسیس شرکت.

ج – بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در مورد تأسیس شرکت شهرک صنعتی.

چ – بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی پیشنهادی هیأت مدیره در زمینه مالی -اداری و فنی و غیره شرکت.

ح – بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (‌با توجه به گزارش بازرس) و اتخاذ تصمیم در باره‌سود ویژه و اندوخته‌های شرکت.

خ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است.

‌د – عزل و نصب اعضاء هیأت مدیره و تعیین میزان پاداش و حق‌الزحمه اعضاء هیأت مدیره و حسابرس (‌ بازرس).

‌ذ – انتخاب حسابرس (‌بازرس).

‌ر – بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و

تغییر مفاد اساسنامه.

‌ماده ۹ – مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، یک بار تا آخر تیرماه

هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک‌بار در سه ماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد.

علاوه بر آن هر‌موقع ممکن است جلسات مجمع عمومی بهتصمیم رئیس مجمع و یا سه تن از اعضاء مجمع و یا با موافقت هیأت مدیره یا مدیر عاملو یا حسابرس (‌بازرس)‌تشکیل می‌گردد. هیأت مدیره و حسابرس (‌بازرس) تشکیل می‌گردد.

هیأت مدیره و حسابرس (‌بازرس) بدون حق رأی و به دستور رئیس مجمع در جلسات‌مجمععمومی شرکت خواهند نمود.

‌ماده ۱۰ – دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی بیست روز قبل از تشکیل آن کتباً

برای اعضاء مجمع عمومی ارسال می‌شود. جلسات مجمع عمومی با‌حضور رئیس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات مجمع با اکثریت ۴ رأی معتبر می‌باشد.

‌هیأت مدیره و وظایف آن

‌ماده ۱۱ – هیأت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و ۴ نفرعضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.

رئیس و اعضاء‌هیأت مدیره بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. هیأت مدیره شرکت ؟؟؟ و سال انتخاب و تجدید آنان بلامانع است. علاوه بر‌رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل حداقل دونفر دیگر از اعضاء هیأت مدیره می‌بایست بطور موظف در شرکت اشتغال داشته باشند.

‌ماده ۱۲ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر (‌رئیس و دو نفر از اعضاء)رسمیت یافته و تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی معتبر خواهد بود.‌

چنانچه بهرعلت تشکیل جلسات هیأت مدیره با حد نصاب مزبور ممکن نباشد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موظف است برای تعیین مدیران جدید نسبت به‌درخواست دعوت تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

‌ماده ۱۳ – جلسات هیأت مدیره می‌بایست حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره خواهد بود.

‌ماده ۱۴ – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظرات اقلیتدر آن ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه می‌رسد.

‌وظایف و اختیارات هیأت مدیره

‌ماده ۱۵ – هیأت مدیره جز در باره موضوعهائی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت

مجمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت‌می‌باشد. موارد زیر بدون این که اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیأت مدیره است.

‌الف – اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی.

ب – بررسی مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهاد می‌شود جهت ارائه به مجمع عمومی.

پ – بررسی تشکیلات شرکت و آیین‌نامه‌های مالی – معاملاتی و استخدامی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه جهت ارائه به مجمع عمومی.

ت – بررسی بودجه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پیشنهاد می‌شود جهت ارائه به مجمع.

ث – بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی.

ج – بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای‌صنعتی در شهرکهای صنعتی.

چ – اجازه اجرای طرحهای مطالعاتی به منظور انتخاب تعداد در مناطق احداث شهرک‌های صنعتی جهت ارائه به مجمع عمومی.

ح – نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای شهرک صنعتی و واحدهائی که تمام و یا قسمتی از سهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی تعلق دارد.

خ – اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکها براساس قوانین موضوعه.

‌د – بررسی و تصویب طرحهای لازم برای تدارک و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز.

‌ذ – بررسی و تصویب برنامه‌های لازم جهت تدارک مصالح و مواد مورد نیاز شرکتهای

شهرک صنعتی و همچنین ارائه هر گونه ؟؟؟ – صنعتی – مهندسی و‌بازرگانی و مالی و

اداری به آنها.

‌ر – تهیه طرح شهرکها بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای

احداث شهرکهای صنعتی و بررسی طرحها بر اساس همان ضوابط (‌با‌توجه به بند ۷ ذیل ماده واحده)

‌ز – بررسی و پیشنهاد تأسیس شرکتهای شهرک صنعتی در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی.

‌ماده ۱۶ – هیأت مدیره مکلف است اقلاً دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و عملکرد خود را به حسابرس(‌بازرس) ارائه دهد و حسابرس (‌بازرس) موظف است حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه گزارش خود را به هیأت مدیره تسلیم نماید تا هیأت مدیره حداقل‌بیست روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی یک نسخه از ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه شرکت را به همراه گزارش‌حسابرس (‌بازرس) قانونی جهت هر یک از اعضاء مجمع ارسال نماید.

‌هیأت مدیره و مدیر عامل (‌اختیارات و وظایف)

‌ماده ۱۷ – رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و بطور کلی امور داخلی و اداری در حدود‌بودجه مصوب وآیین‌نامه‌ها و مقررات، دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد.

‌الف – اجرای تصمیمات هیأت مدیره با رعایت مقررات قانونی.

ب – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر آن با حق توکیل غیر با رعایت مقررات ؟؟؟ مدیر عامل، و ارجاع دعاوی‌و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره و رئیس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود.

پ – گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی.

‌ماده ۱۸ – رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را چه در شرکت شهرکهای صنعتی و چه در ؟؟؟ شهرک صنعتی به هر یک‌از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نماید.

‌ماده ۱۹ – کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها – بروات – سفته‌ها – قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و یک‌نفر دیگر به انتخاب هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء مکاتبات اداری با رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل است.

‌ماده ۲۰ – حسابرس (‌بازرس) شرکت برای مدت یک سال به منظور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گواهی صحت مندرجات آنها و همچنین‌اظهار نظر نسبت گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی و ایفای سایر وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس می‌باشد از طرف مجمع عمومی انتخاب‌می‌شود و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

‌ماده ۲۱ – حسابرس (‌بازرس) با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون آن که در عملیات اجرائی شرکت‌دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در انجام عملیات شرکت شود.

‌ماده ۲۲ – سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت‌خواهد بود.

‌ماده ۲۳ – انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

‌ماده ۲۴ – نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت‌معتبر خواهد بود.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
Call Now Button