مدیریت و انتقال تکنولوژی

13 خرداد 1397
مدیریت و انتقال تکنولوژی

مدیریت و انتقال تکنولوژی

مدیریت و انتقال تکنولوژی توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح تکنولوژی امکان پذیر است. تکنولوژی مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات ، تواناییها و […]