12 خرداد 1397
پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

سئوالات متداول : -1 واحد صنعتي به چه مكاني گفته ميشود ؟ مكاني است مشخص كه مالك آن مي تواند با شخصيت حقوقي يا حقيقي ، […]