نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت

6 اردیبهشت 1400

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی      نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود  ( تضامنی ، نسبی )   نام شرکت…………………………….  شماره ثبت ………………… و شناسه […]
6 اردیبهشت 1400

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی ) نام شرکت…………………………………  شماره ثبت ………………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه […]
6 اردیبهشت 1400

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه […]
13 خرداد 1397
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت ها ی با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی   نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )   نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه […]