پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

پرسشهای متداول

سئوالات متداول :

-1 واحد صنعتي به چه مكاني گفته ميشود ؟

مكاني است مشخص كه مالك آن مي تواند با شخصيت حقوقي يا حقيقي ، يك يا چند فعاليت صنعتي را در آن انجام دهد.

-2 جواز تاسيس چيست ؟

مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي به نام متقاضي از سوي سازمان صنايع و معادن استان

صادر مي گردد .

-3 مراحل صدور جواز تاسيس واحد صنعتي چيست ؟

الف- انجام بررسي ، مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي مورد نظر توسط سرمايه گذار به منظور انتخاب نوع فعاليت صنعتي و محل اجراي آن .

ب- مراجعه به سايت زير و ارائه درخواست اينترنتي به همراه طرح توجيهي از طريق سامانه صدور مجوزهاي صنعتي و معدني به سازمان

Uhttp://mojavez.mim.gov.irU توسط متقاضي .

پ- بررسي درخواست متقاضي و ( در صورت نياز ) صدور استعلامهاي مربوطه به منظور بررسي امكان صدور جواز تاسيس مورد نظر .

د= تهيه ساير مدارك لازم ( كپي شناسنامه و كارت ملي شخصي حقيقي يا آگهي روزنامه رسمي تاسيس شركت و . . . ) و ارائه آن به

سازمان .

ر- بررسي طرح توجيهي توسط كارشناسان سازمان و تطبيق آن با ضوابط مربوطه ظرف مدت يك هفته .

ز- تائيد درخواست توسط رئيس اداره و معاون برنامه ريزي سازمان و ارجاع درخواست به مامور مالي .

5002 وزارت صنايع و معادن . / ن- صدور معرفي نامه دارايي جهت پرداخت مبلغي بابت ماليات بر اساس مصوبه شماره 9

5002 وزارت صنايع و معادن توسط متقاضي . / و- پرداخت مبلغ معادل نيم در هزار سرمايه گذاري ثابت طرح بر طبق مصوبه شماره 9

ه- ارائه فيش هاي پرداختي به امور مالي.

ي- صدور جواز تاسيس توسط سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان .

-4 جواز تاسيس صادره تا چه زماني اعتبار دارد و تمديد آن به چه نحو است ؟

مدت اعتبار جواز تاسيس از تاريخ صدور به مدت 6 ماه بوده و تمديد آن مشروط به انجام اقدامات اجرايي از قبيل خريد زمين و شروع

عمليات ساختمان سازي و ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي كار ، هر دو ماه يكبار به سازمان ميباشد 

-5 اقدامات اجرايي چه اقداماتي هستند ؟

-1 خريد زمين :

متقاضيان ميتوانند با ارائه جواز تاسيس به شركت شهركهاي صنعتي استان يا مناطق ويژه اقتصادي ، زمين مورد نظر خود را خريداري نمايند

.

-چناچه امكان استقرار طرح در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه وجود نداشته باشد متقاضيان مي توانند درخواست اجراي طرح را در

خارج از اين مناطق داشته باشند و به دو صورت زير عمل نمايند : 

الف – معرفي از سوي سازمان صنايع و معادن استان به امور اراضي شهرستان مربوطه جهت اخذ زمين .

ب- داشتن زمين شخصي داراي سند مالكيت ، همراه با استعلام محيط زيست و تغيير كاربري به صنعتي . 

-2 اخذ پروانه ساختمان :

پروانه ساختمان براي طرحهاي داخل شهركهاي صنعتي از طريق شهرك صنعتي مربوطه و براي طرحهاي ديگر از طريق بخشداري و يا

شهرداري منطقه صادر ميگردد . 

-3 تامين آب و برق :

از طريق شهركهاي صنعتي و يا مراجعه به سازمان آب و فاضلاب و اداره برق منطقه قابل تامين ميباشد .

-6 شرايط استفاده از تسهيلات بانكي و مشوق هاي سرمايه گذاري چگونه است ؟

سرمايه گذاري در رشته فعاليتهاي صنعتي در چارچوب تعريف شده در برنامه آمايش صنعتي و معدني استان بر طبق ضوابط از حمايتها و

و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولتي برخوردار خواهد شد . همچنين طرخهاي اقتصادي زودبازده نيز با توجه به اولويتهاي تعيين

شده جهت سرمايه گذاري در استان مشمول استفاده از تسهيلات بانكي خواهند شد . براي اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه شود .

Uwww.aamaayesh.ir

-7 شرايط ابطال جواز تاسيس چيست ؟

در صورت درخواست متقاضي و يا اتمام اعتبار جواز تاسيس و عدم احراز شرايط جهت تمديد آن ، جواز تاسيس صادره خودبخود فاقد اعتبار

بوده و سازمان صنايع و معادن استان و دفتر آمار و فناوري اطلاعات نسبت به ابطال و حذف آن اقدام مي نمايد و كليه امتيازهاي واگذار شده

اعم از زمين ، تسهيلات و . . . مسترد مي گردد . 

-8 آيا امكان تغيير نام جواز تاسيس وجود دارد ؟

بله ، در كليه موارد با ارائه صلح نامه و يا گواهي امضاء طبق مفاد دستورالعمل صدور جواز تاسيس ، تغيير نام امكا پذير است .

-9 چه واحدهايي ميتوانند پروانه بهره برداري دريافت نمايند ؟

كليه واحدهاي صنعتي كه اقدام به نصب ماشين آلات خط توليد ، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند ، اعم از

اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس باشند يا نباشند با رعايت ضوابط ، ميتوانند اين پروانه را دريافت نمايند .

-10 منظور از توليد آزمايشي چيست ؟

توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و نجهيزات مرتبط با توليد محصول و نيز توليد محصول در يك دوره مشخص بصورت

انبوه ميباشد . تشخيص انجام توليد آزمايشي بر عهده سازمان صنايع و معادن استان ميباشد .

-11 مراحل صدور پروانه بهره برداري چگونه ميباشد ؟

الف -پس از ارائه تقاضا توسط مجري طرح و بازديد و تائيد كارشناسان اداره برنامه ريزي و توسعه سازمان صنايع و معادن دال بر پيشرفت

فيزيكي مناسب و آمادگي صدور پروانه بهره برداري ، پرسشنامه پروانه بهره برداري و فهرست مدارك مورد نياز توسط متقاضي از سازمان

اخذ و پس از تكميل آن به سازمان ارائه ميگردد تا بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار گيرد .

ب- ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد براساس ماشين آلات منصوبه ، توسط كارشناسان ذيربط براي سه شيفت كاري ، 5000

ساعت يا 280 روز كاري با راندمان 80 % براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد . در مواردي كه با توجه به ماهيت صنعت نياز به

محاسبه تمام اوقات سال بعنوان روزهاي كاري ميباشد .

ج- در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند در صورتيكه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره برداري

باشد صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است .

د- پروانه بهره برداري براساس اطلاعات جمع آوري شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به

متقاضي ارائه ميگردد .

-12 آيا ظرفيت توليد را مي توان افزايش داد ؟

بله – ضمنا براي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصولات جديد اقدام نموده است ، مشروط به رعايت

شرايط و ضوابط ، جواز تاسيس طرح و توسعه صادر ميگردد .

-13 در صورت مفقود شدن پروانه آيا پروانه المثني صادر ميگردد ؟

بله – در صورت پروانه بهره برداري مفقود گردد و اشخاص حقيقي / حقوقي دارنده پروانه مذكور كتباً تقاضاي پروانه المثني نمايند ، ضمن

بررسي سوابق و مدارك و بازديد از محل استقرار و تاييد فعاليت توليدي آن واحد ، پروانه المثني با همان مندرجات پروانه مفقود شده

صادر ميگردد .

-14 شرايط ابطال پروانه بهره برداري چيست ؟

الف – واحدهايي كه فاقد امكانات توليد از قبيل مكان ، ماشين آلات و يا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد و كارگاه

فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود .

ب- با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري .

-15 آيا امكان تغيير نام پروانه بهره برداري وجود دارد ؟

بله – در كليه موارد تغيير نام با تنظيم صلح نامه امكان پذير است .

– تغيير نام شركتها : با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي نام جديد بصورت ظهرنويسي در پروانه بهره برداري درج ميگردد .

– تغيير نام مالكيت واحد صنعتي : با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي ( بويژه زمين و ساختمان )

نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري بصورت ظهرنويسي درج ميگردد .

– در صورت استيجاري بودن محل فعاليت ارائه سند اجاره رسمي الزامي است .

( لازم بذكر است كه بندهاي فوق الاشاره براي دارندگان كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي نيز قابل اجرا ميباشد ) 

-16 جواز تاسيس و پروانه خدمات مهندسي چه مجوزي است ؟

جواز تاسيس – مجوزي است كه پس از بررسيهاي كارشناسي در صورت احراز شرايط و كامل بودن مدارك و كسب امتياز لازم از طرف سازمان

صنايع و معادن استان صادر مي گردد كه مدت اعتبار آن يكسال از تاريخ صدور و حداكثر دوبار و هر بار نيز به مدت يكسال قابل تمديد ميباشد.

پروانه – مجوزي است كه پس از جواز تاسيس ( در صورت نداشتن جواز تاسيس مشروط به احراز شرايط ) و كامل بودن كليه مدارك و امكانات

لازم و پس از بازديد كارشناس مريوطه از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد .

-17 گواهي تحقيق و توسعه چگونه مدركي است ؟

مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت احراز شرايط از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد و مدت اعتبار ان دو

سال است .

-18 مراحل صدور گواهي تحقيق و توسعه چيست ؟

الف- ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي به سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرمهاي مربوطه .

ب- بررسي مدارك توسط كارشناسان سازمان صنايع و معادن .

ج- بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان .

د- گذراندن دوره مديريت تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه ، برگزار شده توسط سازمان صنايع و معادن

استان و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران .

و- صدور گواهي تحقيق و توسعه و ارائه به متقاضي .

-19 پروانه تحقيق و توسعه چيست ؟

مدركي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه و پس از بررسي كارشناسي با حفظ شرايط لازم و طي دوره آموزشي تكميلي ويژه

مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر ميگردد .

-20 مراحل صدور پروانه تحقيق و توسعه چيست ؟

الف- ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي كه داراي نحقيق و توسعه باشد به سازمان صنايع و معادن استان .

ب- تكميل پرسشنامه و ارائه مدارك لازم به سازمان صنايع و معادن استان .

ج- بررسي پرسشنامه و تائيد نهايي .

د- بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه .

و- گذراندن دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه .

ي- صدور پروانه تحقيق و توسعه .

-21 مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني چه مركزي است ؟

مركزي است براي انجام پژوهشهاي فني – مهندسي در زمينه صنايع و معادن و كاريرد آن براي واحدهاي توليدي هم در مراحل قبل و هم در

حين توليد بعهده دارد . اين مركز ميتواند داراي بخشهاي پژوهش ، طراحي ، آزمايشگاه و همچنين كارگاه پژوهشي باشد .

-22 اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني چگونه مدركي است ؟

اعلاميه اي حاوي اطلاعات پايه اي از قبيل مشخصات نيروي انساني ، زمينه فعاليت پژوهشي و . . . كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و

توسط متقاضيان ايجاد مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني تكميل و به سازمان صنايع و معادن استان ارائه مي گردد .

-23 مراحل صدور اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني چيست ؟

الف – دريافت فرم اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني توسط متقاضي از سازمان صنايع و معادن استان مربوطه .

ب- تكميل فرم اعلاميه در يكي از زمينه هاي تخصصي براساس شرايط اعلام شده و ارائه به سازمان صنايع و معادن استان .

ج- بررسي فرم تكميل شده توسط سازمان صنايع و معادن و اعلام وصول آن .

-24 پروانه پژوهش چگونه پروانه اي است ؟

پروانه اي است كه پس از اخذ اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني و انجام ساير اقدامات لازم از سوي دارنده اعلاميه تاسيس ،

توسط سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد .

-25 مراحل صدور پروانه پژوهش چيست ؟

الف- ارسال درخواست كتبي توسط متقاضي به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و دريافت پرسشنامه .

ب- تكميل پرسشنامه و ارائه مدارك مورد نياز در صفحه آخر پرسشنامه .

ج- بررسي پرسشنامه و مدارك ضميمه توسط سازمان صنايع و معادن استان .

د- بازديد از مركز پژوهشي توسط كارشناسان سازمان صنايع و معادن استان و اعلام نظر لازم .

و- طرح موضوع در شوراي پژوهشهاي صنعتي و معدني .

ي- صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنايه و معادن استان .

-26 پروانه اكتشاف چيست ؟

پروانه اكتشاف مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنايع و معادن صادر ميگردد .

-27 مراحل و مدراك دريافت پروانه اكتشاف چيست ؟

الف- دريافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافي به مقياس 250000 از منطقه مورد نظر .

ب- ترسيم دقيق محدوده درخواستي برروي نقشه ها توسط متقاضي در راستاي طول و عرض جغرافيايي .

پ-تكميل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسيم شده بر روي نقشه ها در فرم مزبور .

ج- تسليم مدارك فوق به انضمام فتوكپي شناسنامه و يا رونوشت اساسنامه و اگهي ثبت آخرين تغييرات به دفتر سازمان .

چ-دريافت يك برگ از نقشه هاي مهر و امضا شده به عنوان رسيد ثبت در دفتر سازمان .

ح-رسيدگي به درخواست متقاضي حداكثر ظرف مدت 7 روز .

خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضي ظرف مدت 4 ماه ، مدارك بندهاي 8 تا 12 ذيل را بايد به سازمان ارائه نمايد .

د- تكميل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف با رعايت ضوابط .

ر- معرفي مسئول فني مورد تاييد سازمان نظام مهندسي معدن استان جهت ميله گذاري .

ز- ميله گذاري در محدوده اكتشافي به درخواست متقاضي توسط سازمان .

س- پي گيري اخذ مجوزهاي لازم از ارگانهاي ذيربط بر حسب ضرورت .

ش- تهيه طرح اكتشافي متناسب با ماده يا مواد معدني موجود در محدوده بلامعارض .

ن- بررسي طرح اكتشاف پيشنهادي و اقدام لازم جهت صدور پروانه اكتشاف.

و- در صورت داشتن منع قانوني مدارك به متقاضي عودت داده ميشود.

ه- امور مربوط به متقاضيان خارجي پروانه اكتشاف در ستاد وزارت انجام ميگردد .

ي- ارسال فرم قرارداد مسئول فني واجد شرايط كه به تائيد سازمان نظام مهندسي معدن نيز رسيده باشد جهت دوره اكتشاف .

-28 گواهينامه اكتشاف چيست ؟

گواهينامه اكتشاف گواهينامه اي است كه پس از اتمام عمليات اكتشاف به تاييد دستگاه ذيربط به دارنده پروانه اكتشاف داده ميشود .

-29 مراحل و مدارك گواهينامه اكتشاف چيست ؟

الف- انجام عمليات اكتشاف توسط متقاضي بر اساس طرح تصويب شده .

ب- ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف و درخواست اعزام كارشناس توسط متقاضي .

د- اعزام كارشناسان و اظهار نظر در مورد كفايت عمليات اكتشاف .

و- بررسي گزارش كارشناس و ساير مدارك ارائه شده توسط متقاضي در كميسيون گواهينامه اكتشاف .

ي- صدور گواهينامه اكتشاف در صورت تائيد كميسيون و ابلاغ به متقاضي .

-30 پروانه بهره برداري معدني چيست ؟

پروانه بهره برداري معدني مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معدن براي مدت معيني در محدوده مشخصي

صادر مي شود .

-31 مراحل دريافت پروانه بهره برداري معدني چگونه است ؟

الف- ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداري معدني توسط متقاضي و ارائه طرح بهره برداري و شناسنامه معدن كه به تائيد سازمان نظام

مهندسي معدن رسيده باشد .

ب- بررسي شناسنامه معدن و طرح بهره برداري و مطابقت با استانداردهاي معدن حداكثر ظرف مدت 2 ماه .

ج- در صورت تائيد طرح اعلام مبلغ ضمانتنامه و معرفي مسئول فني .

د- ارسال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات طبق ابلاغيه سازمان و معرفي مسئول فني واجد شرايط كه به تائيد سازمان نظام مهندسي معدن

رسيده باشد .

و- صدور پروانه بهره برداري معدن .

ه- تحويل اصل پروانه بهره برداري معدن به بهره بردار در قبال اخذ گواهينامه كشف صادره .

ي- ابلاغ صدور پروانه بهره برداري به بهره بردار و ارگانهاي دولتي ذيربط .

 

2 دیدگاه ها

 1. عباس عاقلی گفت:

  آیا برای گرفتن جواز کسب باید زمین مربوطه به اسم فردی که میخواهد جواز را بگیرد باشد یا مشکلی ندارد؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  • کارشناس گفت:

   سلام دوست عزیز
   جواز کسب مربوط به مغازه می شود و باید مغازه به نام یا در اجازه صاحب جواز کسب باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *