گرفتن برق در شهرک صنعتی

خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
مدارک جهت انشعاب برق

مراحل و مدارک جهت انشعاب برق

مدارک جهت انشعاب برق مراجعه به دفتر شهرک با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرین تغییرات شرکت ویا مدارک شناسائی صاحب یا صاحبان امضاء * ارائه درخواست انشعاب […]