ژوئن 20, 2018
بازارسنجی ،بازار شناسی

بازارسنجی

بازارسنجی چیست؟ بازارسنجی یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به انچه بودیم و داشتیم،انچه هستیم و داریم و آنچه باید داشته باشیم. همه محصولات و خدمات […]