نمونه صورتجلسات موسسه

نمونه صورتجلسات موسسه (1)

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران

 

ادامه ی محتوا در فایل پیوست شده میباشد.