21 تیر

-1 واحد صنعتي به چه مكاني گفته ميشود ؟;

 

مكاني است مشخص كه مالك آن مي تواند با شخصيت حقوقي يا حقيقي ، يك يا چند فعاليت صنعتي را در آن انجام دهد. ; ;

-2 جواز تاسيس چيست ؟;;

مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي به نام متقاضي از سوي سازمان صنايع و معادن استان

صادر مي گردد . ;

-3 مراحل صدور جواز تاسيس واحد صنعتي چيست ؟;;

الف- انجام بررسي ، مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي مورد نظر توسط سرمايه گذار به منظور انتخاب نوع فعاليت صنعتي و محل اجراي آن . ;

ب- مراجعه به سايت زير و ارائه درخواست اينترنتي به همراه طرح توجيهي از طريق سامانه صدور مجوزهاي صنعتي و معدني به سازمان

Uhttp://mojavez.mim.gov.irU توسط متقاضي . ;

پ- بررسي درخواست متقاضي و ( در صورت نياز ) صدور استعلامهاي مربوطه به منظور بررسي امكان صدور جواز تاسيس مورد نظر . ;

د= تهيه ساير مدارك لازم ( كپي شناسنامه و كارت ملي شخصي حقيقي يا آگهي روزنامه رسمي تاسيس شركت و . . . ) و ارائه آن به

سازمان . ;

ر- بررسي طرح توجيهي توسط كارشناسان سازمان و تطبيق آن با ضوابط مربوطه ظرف مدت يك هفته . ;

ز- تائيد درخواست توسط رئيس اداره و معاون برنامه ريزي سازمان و ارجاع درخواست به مامور مالي .

5002 وزارت صنايع و معادن . / ن- صدور معرفي نامه دارايي جهت پرداخت مبلغي بابت ماليات بر اساس مصوبه شماره 9

5002 وزارت صنايع و معادن توسط متقاضي . / و- پرداخت مبلغ معادل نيم در هزار سرمايه گذاري ثابت طرح بر طبق مصوبه شماره 9;

ه- ارائه فيش هاي پرداختي به امور مالي . ;

ي- صدور جواز تاسيس توسط سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان . ; ;

-4 جواز تاسيس صادره تا چه زماني اعتبار دارد و تمديد آن به چه نحو است ؟;

مدت اعتبار جواز تاسيس از تاريخ صدور به مدت 6 ماه بوده و تمديد آن مشروط به انجام اقدامات اجرايي از قبيل خريد زمين و شروع

عمليات ساختمان سازي و ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي كار ، هر دو ماه يكبار به سازمان ميباشد . ; ;

-5 اقدامات اجرايي چه اقداماتي هستند ؟;

-1 خريد زمين : ;

متقاضيان ميتوانند با ارائه جواز تاسيس به شركت شهركهاي صنعتي استان يا مناطق ويژه اقتصادي ، زمين مورد نظر خود را خريداري نمايند

.

-چناچه امكان استقرار طرح در شهركهاي صنعتي يا مناطق ويژه وجود نداشته باشد متقاضيان مي توانند درخواست اجراي طرح را در

خارج از اين مناطق داشته باشند و به دو صورت زير عمل نمايند : ;

الف – معرفي از سوي سازمان صنايع و معادن استان به امور اراضي شهرستان مربوطه جهت اخذ زمين . ;

ب- داشتن زمين شخصي داراي سند مالكيت ، همراه با استعلام محيط زيست و تغيير كاربري به صنعتي . ;

-2 اخذ پروانه ساختمان : ;

پروانه ساختمان براي طرحهاي داخل شهركهاي صنعتي از طريق شهرك صنعتي مربوطه و براي طرحهاي ديگر از طريق بخشداري و يا

شهرداري منطقه صادر ميگردد . ;

-3 تامين آب و برق : ;

از طريق شهركهاي صنعتي و يا مراجعه به سازمان آب و فاضلاب و اداره برق منطقه قابل تامين ميباشد . ; ;

-6 شرايط استفاده از تسهيلات بانكي و مشوق هاي سرمايه گذاري چگونه است ؟;

سرمايه گذاري در رشته فعاليتهاي صنعتي در چارچوب تعريف شده در برنامه آمايش صنعتي و معدني استان بر طبق ضوابط از حمايتها و

و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولتي برخوردار خواهد شد . همچنين طرخهاي اقتصادي زودبازده نيز با توجه به اولويتهاي تعيين

شده جهت سرمايه گذاري در استان مشمول استفاده از تسهيلات بانكي خواهند شد . براي اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه شود .

Uwww.aamaayesh.ir; ;

-7 شرايط ابطال جواز تاسيس چيست ؟;

در صورت درخواست متقاضي و يا اتمام اعتبار جواز تاسيس و عدم احراز شرايط جهت تمديد آن ، جواز تاسيس صادره خودبخود فاقد اعتبار

بوده و سازمان صنايع و معادن استان و دفتر آمار و فناوري اطلاعات نسبت به ابطال و حذف آن اقدام مي نمايد و كليه امتيازهاي واگذار شده

اعم از زمين ، تسهيلات و . . . مسترد مي گردد . ; ;

-8 آيا امكان تغيير نام جواز تاسيس وجود دارد ؟;

بله ، در كليه موارد با ارائه صلح نامه و يا گواهي امضاء طبق مفاد دستورالعمل صدور جواز تاسيس ، تغيير نام امكا پذير است . ; ;

-9 چه واحدهايي ميتوانند پروانه بهره برداري دريافت نمايند ؟;

كليه واحدهاي صنعتي كه اقدام به نصب ماشين آلات خط توليد ، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند ، اعم از

اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس باشند يا نباشند با رعايت ضوابط ، ميتوانند اين پروانه را دريافت نمايند . ; ;

-10 منظور از توليد آزمايشي چيست ؟;

توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و نجهيزات مرتبط با توليد محصول و نيز توليد محصول در يك دوره مشخص بصورت

انبوه ميباشد . تشخيص انجام توليد آزمايشي بر عهده سازمان صنايع و معادن استان ميباشد . ; ;

-11 مراحل صدور پروانه بهره برداري چگونه ميباشد ؟;

الف -پس از ارائه تقاضا توسط مجري طرح و بازديد و تائيد كارشناسان اداره برنامه ريزي و توسعه سازمان صنايع و معادن دال بر پيشرفت

فيزيكي مناسب و آمادگي صدور پروانه بهره برداري ، پرسشنامه پروانه بهره برداري و فهرست مدارك مورد نياز توسط متقاضي از سازمان

اخذ و پس از تكميل آن به سازمان ارائه ميگردد تا بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار گيرد . ;

ب- ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد براساس ماشين آلات منصوبه ، توسط كارشناسان ذيربط براي سه شيفت كاري ، 5000

ساعت يا 280 روز كاري با راندمان 80 % براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد . در مواردي كه با توجه به ماهيت صنعت نياز به

محاسبه تمام اوقات سال بعنوان روزهاي كاري ميباشد . ;

ج- در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند در صورتيكه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره برداري

باشد صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است . ;

د- پروانه بهره برداري براساس اطلاعات جمع آوري شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به

متقاضي ارائه ميگردد . ; ;

-12 آيا ظرفيت توليد را مي توان افزايش داد ؟;

بله – ضمنا براي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصولات جديد اقدام نموده است ، مشروط به رعايت

شرايط و ضوابط ، جواز تاسيس طرح و توسعه صادر ميگردد . ; ;

-13 در صورت مفقود شدن پروانه آيا پروانه المثني صادر ميگردد ؟;

بله – در صورت پروانه بهره برداري مفقود گردد و اشخاص حقيقي / حقوقي دارنده پروانه مذكور كتباً تقاضاي پروانه المثني نمايند ، ضمن

بررسي سوابق و مدارك و بازديد از محل استقرار و تاييد فعاليت توليدي آن واحد ، پروانه المثني با همان مندرجات پروانه مفقود شده

صادر ميگردد . ; ;

-14 شرايط ابطال پروانه بهره برداري چيست ؟;

الف – واحدهايي كه فاقد امكانات توليد از قبيل مكان ، ماشين آلات و يا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد و كارگاه

فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود . ;

ب- با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري . ; ;

-15 آيا امكان تغيير نام پروانه بهره برداري وجود دارد ؟;

بله – در كليه موارد تغيير نام با تنظيم صلح نامه امكان پذير است . ;

- تغيير نام شركتها : با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي نام جديد بصورت ظهرنويسي در پروانه بهره برداري درج ميگردد . ;

- تغيير نام مالكيت واحد صنعتي : با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي ( بويژه زمين و ساختمان )

نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري بصورت ظهرنويسي درج ميگردد . ;

- در صورت استيجاري بودن محل فعاليت ارائه سند اجاره رسمي الزامي است .

( لازم بذكر است كه بندهاي فوق الاشاره براي دارندگان كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي نيز قابل اجرا ميباشد ) ; ;

-16 جواز تاسيس و پروانه خدمات مهندسي چه مجوزي است ؟;

جواز تاسيس - مجوزي است كه پس از بررسيهاي كارشناسي در صورت احراز شرايط و كامل بودن مدارك و كسب امتياز لازم از طرف سازمان

صنايع و معادن استان صادر مي گردد كه مدت اعتبار آن يكسال از تاريخ صدور و حداكثر دوبار و هر بار نيز به مدت يكسال قابل تمديد ميباشد;

پروانه – مجوزي است كه پس از جواز تاسيس ( در صورت نداشتن جواز تاسيس مشروط به احراز شرايط ) و كامل بودن كليه مدارك و امكانات

لازم و پس از بازديد كارشناس مريوطه از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد . ; ;

-17 گواهي تحقيق و توسعه چگونه مدركي است ؟;

مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت احراز شرايط از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد و مدت اعتبار ان دو

سال است . ; ;

-18 مراحل صدور گواهي تحقيق و توسعه چيست ؟;

الف- ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي به سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرمهاي مربوطه . ;

ب- بررسي مدارك توسط كارشناسان سازمان صنايع و معادن . ;

ج- بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان . ;

د- گذراندن دوره مديريت تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه ، برگزار شده توسط سازمان صنايع و معادن

استان و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران . ;

و- صدور گواهي تحقيق و توسعه و ارائه به متقاضي . ; ;

-19 پروانه تحقيق و توسعه چيست ؟;

مدركي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه و پس از بررسي كارشناسي با حفظ شرايط لازم و طي دوره آموزشي تكميلي ويژه

مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادر ميگردد . ; ;

-20 مراحل صدور پروانه تحقيق و توسعه چيست ؟;

الف- ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي كه داراي نحقيق و توسعه باشد به سازمان صنايع و معادن استان . ;

ب- تكميل پرسشنامه و ارائه مدارك لازم به سازمان صنايع و معادن استان . ;

ج- بررسي پرسشنامه و تائيد نهايي . ;

د- بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه . ;

و- گذراندن دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه . ;

ي- صدور پروانه تحقيق و توسعه . ; ;

-21 مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني چه مركزي است ؟;

مركزي است براي انجام پژوهشهاي فني – مهندسي در زمينه صنايع و معادن و كاريرد آن براي واحدهاي توليدي هم در مراحل قبل و هم در

حين توليد بعهده دارد . اين مركز ميتواند داراي بخشهاي پژوهش ، طراحي ، آزمايشگاه و همچنين كارگاه پژوهشي باشد . ; ;

-22 اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني چگونه مدركي است ؟;

اعلاميه اي حاوي اطلاعات پايه اي از قبيل مشخصات نيروي انساني ، زمينه فعاليت پژوهشي و . . . كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و

توسط متقاضيان ايجاد مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني تكميل و به سازمان صنايع و معادن استان ارائه مي گردد . ; ;

-23 مراحل صدور اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني چيست ؟;

الف – دريافت فرم اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني توسط متقاضي از سازمان صنايع و معادن استان مربوطه . ;

ب- تكميل فرم اعلاميه در يكي از زمينه هاي تخصصي براساس شرايط اعلام شده و ارائه به سازمان صنايع و معادن استان . ;

ج- بررسي فرم تكميل شده توسط سازمان صنايع و معادن و اعلام وصول آن . ; ;

-24 پروانه پژوهش چگونه پروانه اي است ؟;

پروانه اي است كه پس از اخذ اعلاميه تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني و انجام ساير اقدامات لازم از سوي دارنده اعلاميه تاسيس ،

توسط سازمان صنايع و معادن استان صادر مي گردد . ; ;

-25 مراحل صدور پروانه پژوهش چيست ؟;

الف- ارسال درخواست كتبي توسط متقاضي به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و دريافت پرسشنامه . ;

ب- تكميل پرسشنامه و ارائه مدارك مورد نياز در صفحه آخر پرسشنامه . ;

ج- بررسي پرسشنامه و مدارك ضميمه توسط سازمان صنايع و معادن استان . ;

د- بازديد از مركز پژوهشي توسط كارشناسان سازمان صنايع و معادن استان و اعلام نظر لازم . ;

و- طرح موضوع در شوراي پژوهشهاي صنعتي و معدني . ;

ي- صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنايه و معادن استان . ; ;

-26 پروانه اكتشاف چيست ؟;

پروانه اكتشاف مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنايع و معادن صادر ميگردد . ; ;

-27 مراحل و مدراك دريافت پروانه اكتشاف چيست ؟;

الف- دريافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافي به مقياس 250000 از منطقه مورد نظر . ;

ب- ترسيم دقيق محدوده درخواستي برروي نقشه ها توسط متقاضي در راستاي طول و عرض جغرافيايي . ;

پ-تكميل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسيم شده بر روي نقشه ها در فرم مزبور . ;

ج- تسليم مدارك فوق به انضمام فتوكپي شناسنامه و يا رونوشت اساسنامه و اگهي ثبت آخرين تغييرات به دفتر سازمان . ;

چ-دريافت يك برگ از نقشه هاي مهر و امضا شده به عنوان رسيد ثبت در دفتر سازمان . ;

ح-رسيدگي به درخواست متقاضي حداكثر ظرف مدت 7 روز . ;

خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضي ظرف مدت 4 ماه ، مدارك بندهاي 8 تا 12 ذيل را بايد به سازمان ارائه نمايد . ;

د- تكميل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عمليات اكتشاف با رعايت ضوابط . ;

ر- معرفي مسئول فني مورد تاييد سازمان نظام مهندسي معدن استان جهت ميله گذاري . ;

ز- ميله گذاري در محدوده اكتشافي به درخواست متقاضي توسط سازمان . ;

س- پي گيري اخذ مجوزهاي لازم از ارگانهاي ذيربط بر حسب ضرورت . ;

ش- تهيه طرح اكتشافي متناسب با ماده يا مواد معدني موجود در محدوده بلامعارض . ;

ن- بررسي طرح اكتشاف پيشنهادي و اقدام لازم جهت صدور پروانه اكتشاف. ;

و- در صورت داشتن منع قانوني مدارك به متقاضي عودت داده ميشود. ;

ه- امور مربوط به متقاضيان خارجي پروانه اكتشاف در ستاد وزارت انجام ميگردد . ;

ي- ارسال فرم قرارداد مسئول فني واجد شرايط كه به تائيد سازمان نظام مهندسي معدن نيز رسيده باشد جهت دوره اكتشاف . ; ;

-28 گواهينامه اكتشاف چيست ؟

گواهينامه اكتشاف گواهينامه اي است كه پس از اتمام عمليات اكتشاف به تاييد دستگاه ذيربط به دارنده پروانه اكتشاف داده ميشود . ; ;

-29 مراحل و مدارك گواهينامه اكتشاف چيست ؟;

الف- انجام عمليات اكتشاف توسط متقاضي بر اساس طرح تصويب شده . ;

ب- ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف و درخواست اعزام كارشناس توسط متقاضي . ;

د- اعزام كارشناسان و اظهار نظر در مورد كفايت عمليات اكتشاف . ;

و- بررسي گزارش كارشناس و ساير مدارك ارائه شده توسط متقاضي در كميسيون گواهينامه اكتشاف . ;

ي- صدور گواهينامه اكتشاف در صورت تائيد كميسيون و ابلاغ به متقاضي . ; ;

-30 پروانه بهره برداري معدني چيست ؟

پروانه بهره برداري معدني مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معدن براي مدت معيني در محدوده مشخصي

صادر مي شود . ; ;

-31 مراحل دريافت پروانه بهره برداري معدني چگونه است ؟;

الف- ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداري معدني توسط متقاضي و ارائه طرح بهره برداري و شناسنامه معدن كه به تائيد سازمان نظام

مهندسي معدن رسيده باشد . ;

ب- بررسي شناسنامه معدن و طرح بهره برداري و مطابقت با استانداردهاي معدن حداكثر ظرف مدت 2 ماه . ;

ج- در صورت تائيد طرح اعلام مبلغ ضمانتنامه و معرفي مسئول فني . ;

د- ارسال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات طبق ابلاغيه سازمان و معرفي مسئول فني واجد شرايط كه به تائيد سازمان نظام مهندسي معدن

رسيده باشد . ;

و- صدور پروانه بهره برداري معدن . ;

ه- تحويل اصل پروانه بهره برداري معدن به بهره بردار در قبال اخذ گواهينامه كشف صادره . ;

ي- ابلاغ صدور پروانه بهره برداري به بهره بردار و ارگانهاي دولتي ذيربط . ;

.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 29 شهریور 1395 16:47

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما

مطالب مرتبط با مجوزهای صنعتی

Default Image

اثرات ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در رشد صنعت محسوس تر شود

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
به گزارش "شاتا" رمضانعلی صادق‌زاده در چهارمین گردهمایی معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری که با حضور مدیران ادارات آموزشی و پژوهشی سازمان های استانی برگزار شد بر استفاده بهینه از ظرفیت های استانی از جمله مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ،‌دانشگاه صنایع و معادن و…
Default Image

4.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت عملیاتی شد

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
به گزارش شاتا ، روزنامه ایران با محمدرضا نعمت زاده گفت وگویی را درمورد عملکرد دولت یازدهم درحوزه صنعت، معدن و تجارت انتشار داده است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم: حوزه صنعت و معدن کشور یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود که در سه سال اخیر و پس از…
Default Image

پرداخت 3 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا)؛ وزیر صنعت، معدن وتجارت در نشست خبری به مناسبت هفته دولت در جمع اهالی رسانه با اعلام این خبر؛ افزود : با هماهنگی با بانک های عامل ، همه 7 هزار و 500 طرح صنعتی کوچک و متوسط تا پایان شهریور ماه امسال تسهیلات…
Default Image

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و افراد جهت دریافت تسهیلات بانکی

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
) تقاضای کتبی متقاضی2) فتوکپی موافقت اصولی، پروانه تاسیس ( جواز تاسیس )، افزایش ظرفیت یا بهره برداری جهت طرحهای توسعه ای که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد همراه با تمدید نامه های مربوط باشد.3) فتوکپی مجوز انشعاب آب و برق، محیط زیست، اداره بهداشت و نظارت بر…
Default Image

مدل کسب و کار چیست؟

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است. این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه فعالیت هایی را، چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد. شیوه ای که شرکت، بنگاه یا…
Default Image

هوشمندانه سرمایه گذاری کنیم...

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
سرمایه‌گذاری یعنی چه؟ وقتی امروز ارزش مشخصی را فدا می‌کنیم تا در آینده در قبال آن بازدهی مشخصی را به دست آوریم، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. به عنوان مثال، وقتی وجهی را بابت خریدسهام پرداخت می‌کنیم با این امید که در آینده سود مشخصی را دریافت داریم،سرمایه‌گذاری…
Default Image

دانش سرمایه گذاری

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
یکی از مواردی که باید در اتخاذ راهبرد جدید سرمایه گذاری به آن توجه داشته باشید،برخورداری از دانش و مدت زمان کافی برای انجام سرمایه گذاری های مختلف است.اکثرسرمایه گذاران مستقل پیش از اقدام به سرمایه گذاری تمام جوانب فعالیت خود از قبیل شرایط بازار،چالش های پیش…
Default Image

افرادی که در اداره ثبت شرکتها به طرح توجیهی نیاز دارند

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
افرادی که قصد وارد شدن به بورس را دارند حضور در مراکز رشد و پارک‎ها‎ی علم و فن‎آوری برای افرادی که تصمیم به جذب سرمایه گذار دارند کسانی که قصد گرفتن وام از بانک و موسسات مالی را دارند
Default Image

مراحل تهیه طرح توجیهی

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
1-مقدمه 2- مطالعات قبل از اجرای طرح به منظور شناخت و معرفی کالا، بازار مصرف، محاسبه کارایی فیزیکی و اقتصادی کالا، مواد اولیه و کسب دانش فنی و تکنولوژی مناسب 3-مطالعه محل اجرا به منظور کسب معیار انتخاب محل و مسائل زیست محیطی 4-تعیین مشخصات مجری طرح
Default Image

مدارک مورد نیاز برای ارائه طرح توجیهی در اداره ثبت شرکت‎ها

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
مشخصات سوله طرح تعداد کارمندان شرکت کپی صورتجلسه‎ها‎ی شرکت تعیین بانک پرداخت کننده وام
Default Image

انحلال شرکت

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
انحلال شرکت ها و موسسات طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و به علل ذیل صورت خواهد گرفت :
Default Image

مراحل و مدارک جهت انشعاب برق

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
مراجعه به دفتر شهرک با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرین تغییرات شرکت ویا مدارک شناسائی صاحب یا صاحبان امضاء * ارائه درخواست انشعاب به دفتر شهرک * ارائه نامه معرفی توسط دفتر شهرک به اداره برق منطقه * مراجعه به اداره برق منطقه
Default Image

تعریف جواز تاسیس و واژگان مرتبط

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
فعالیت صنعتی: فعالیتی اقتصادی که در زیرگروه های بخش صنعت در طبقه بندی آی اس آی سی است که با بهره گیری از نیروی انسانی، ماشین آلات، عملیات تحقیقات، طراحی و یا مهندسی منجر به تولید کالا، نرم افزار و یا ارائه خدمات شده و ارزش افزوده ایجاد کند، بازسازی و نوسازی…
Default Image

راه اندازی واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک‌ها در فارس

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
مشاور معاون وزیر و عضو موظف هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: بازگرداندن مدیریت واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانک‌ها به صاحبان خود و راه اندازی آنها از برنامه های سیاست‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که این موضوع به صورت ویژه درحال…
Default Image

طرح در دست ساخت قوطی‌سازی زمزم کرمانشاه تا پایان سال افتتاح می‌شود.

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
صبح روز یکشنبه هفتم شهریورماه محمدرضا فیاض به همراه دکتر اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه و جمعی دیگر از مسئولین استان کرمانشاه از طرح در حال ساخت قوطی سازی زمزم کرمانشاه در شهرک صنعتی بیستون بازدید کردند. دکتر فیاض در گفتگو با رسانه ها گفت: این واحد تولیدی…
Default Image

اصلاح پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
اقدام برای این امر با مراجعه به سازمان صنعت و معدن استان امکان پذیر می باشد ، بعد از مشخص شدن کارشناس مربوطه ثبت نام درسایت بهین یاب صورت می پذیرد.با مراجعه به سایت بهین یاب " و " ورود به بخش سرمایه گذاری " از قسمت " صدورپروانه بهره برداری واحدهای تولیدی "، "…
Default Image

آینده و فضای کسب و کار

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
در فضای واقعی کسب و کار به مرور نظام های پیشین پایان می پذیرد و نظمی جدید و اقتصاد نوین،ظهور و بروز می یابد که خود بازندگان و برندگانی در میدان کسب و کار به همراه دارد.در این نظام جدید سازمان هایی که نتوانند با چالش های پیش رو،پیروزمندانه دست و پنجه نرم…
Default Image

راه و رسم سرمایه‌گذاری موفق

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
هنگامی که قصد سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و اتخاذ راهبردی مناسب در این حوزه را دارید، باید در ابتدا به ظرفیت های خود توجه کنیم. پشتوانه مالی و مدیریتی از جمله فاکتورهای لازم برای اتخاذ راهبردی مناسب در سرمایه گذاری به شمار میروند. بدین ترتیب می توان میزان…
Default Image

امکان سنجی زمان بندی(schedule feasibility)

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود.معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت…
Default Image

طرح توجیهی در اداره ثبت شرکتها

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
طرح توجیهی یک دفترچه 60 الی250 برگی حاوی تمامی اطلاعات فنی، اقتصادی و محاسبات مالی مورد نیاز که به منظور احداث یک واحد تولیدی، راه اندازی یک مرکز خدماتی و ... تنظیم و تهیه می‎شود. در طرح توجیهی، اطلاعات و بررسی‎ها‎ی لازم داخلی و خارجی فراتر از آنچه بانک و یا…
Default Image

نکاتی در رابطه با طرح توجیهی برای اداره ثبت شرکتها

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
مبلغی که در طرح توجیهی تودیه می‎شود، نباید از یک سوم قیمت هر سهم کمتر باشد. میزان، نحوه سرمایه‎گذاری و مشارکت دستگاه‎ها‎ی دولتی یا عمومی مشخص شود. در شرکت تعاونی، توزیعی و یا تولیدی علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از اداره تعاون برای انجام فعالیت، گرفتن مجوز از…
Default Image

اخذ پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی که توسط سازمان انجام می شود و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود. مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه بهره برداری: درخواست کتبی با سربرگ شرکت…
Default Image

صدور جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
متقاضيان جوازتاسيس ، موظفند با توجه به اولويت هاي سرمايه گذاري نسبت به تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي ( ترجيحا” با كمك شركت مهندسین مشاور پرناک مورد تاييد وزارت صنعت معدن تجارت ) اقدام و جهت بررسي و صدور جوازتاسيس به سازمان صنعت معدن تجارت استان مربوطه ارائه…
Default Image

فرآيند صدور جواز تاسيس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
مهندسین مشاور پرناک با کادری مجرب در زمینه مشاوره ی اخذ جواز تاسیس سعی بر آن دارد تا با ارائه ی خدمات مشاوره ی دقیق، صحیح و کاربردی به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های کلان و جزئی کمک کرده تا در مسیری موفق به این مهم نایل آیند. مراجعه حضوری در دفتر شرکت جهت…
Default Image

اصلاح جواز تاسيس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
در صورتی که محصولات تولیدی یک کارخانه بخواهد تغییر کند باید اصلاح جواز تاسیس صورت گیرد . در اصلاح جواز تاسیس میتوان به محصولات درج شده در جواز تاسیس محصولی اضافه یا محصولی را حذف کرد حتی امکان این امر وجود دارد که کل کاربری محصولات نیز عوض شود. مراحل انجام…
Default Image

اخذ جواز توسعه

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
پس از اخذ پروانه بهره برداری اگر کارخانه ای نیاز داشته باشد حیطه کاری خود را از هر حیثی توسعه دهد نیاز به اخذ جواز تاسیس توسعه می باشد. مراحل اخذ جواز توسعه: ارائه جواز تاسیس قبلی ارائه مدارک مبنی بر توسعه کارخانه اخذ استعلامات مورد نیاز پس از تایید مدارک و…
Default Image

اعتبار جواز تاسيس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
مدت اعتبار جوازتاسيس از تاريخ صدور يا تمديد قبلي دوازده ماه بوده و تمديد مجدد آن حسب درخواست متقاضي منوط به انجام اقدامات لازم و تاييد سازمان صنعت معدن تجارت استان مربوط در هريك از موارد زير خواهد شد. الف : ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي كار به صورت عادي از سوي…
Default Image

نحوه صدور و تمدید پروانه ساخت

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
پروانه ساخت: پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه ها تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی صادر میگردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی و بهداشتی، مورد تایید بوده
Default Image

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
الف ) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( 2برگ اظهارنامه، 2جلد اساسنامه، 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، 2نسخه صورتجلسه هیئت مدیره،
Default Image

تعریف شرکت سهامی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
شرکت سهامی، در اصطلاح علم اقتصاد، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می‌شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم‌ارزش یا تعداد یکسان سهام است.
Default Image

مراحل ثبت شرکت تعاونی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
۱. تکمیل مدارک فوق الذکر توسط موکل و تحویل به کارشناس دو نسخه شرکتنامه (تعاونی )
Default Image

مراحل واگذاری زمین در شهرک های صنعتی استان البرز

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
مراحل واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحد صنعتی و مدارک مورد نیاز به قرار زیر میباشد
Default Image

ضوابط صدور جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
ماده 1- پروانه بهره برداري: ; ; كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام
Default Image

پرسشهاي متداول

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
-1 واحد صنعتي به چه مكاني گفته ميشود ؟;
Default Image

مراحل اخذ مجوزهای لازم جهت تولید و بسته بندی مواد غذایی،آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
1- جواز تاسیس از سازمان جهاد کشاورزی و یا صنعت ، معدن، تجارت (صنایع و معادن)
Default Image

مدارک و ضوابط لازم جهت اخذ جواز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
-درخولست کتبی متقاضی در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف
Default Image

مراحل احداث واحد صنعتي

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
1- مراجعه به ادارات ذيربط جهت اطلاع از قوانين و مقررات آنها
Default Image

نحوه صدور مجوزهای بهداشتی

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
1- پروانه تاسیس: پروانه تاسیس موسسات مشمول قانون، براساس پروانه های بهره برداری صنعتی که از طرف وزارت صنایع و یا جهاد کشاورزی صادر شده و تصویر برابر اصل شده آن همراه با سایرمدارک که قبلا اعلام شد، به این معاونت ارسال می شود و با توجه به رای کمیته فنی، مورخ…
Default Image

مراحل کامل گرفتن مجوز تولید یک کارگاه بسته بندی حبوبات

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
مراجعه به اداره بهداشت استان و دریافت مجوز مربوطه
Default Image

مراحل اخذ جواز تاسيس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
1- مراجعه به اداره كل صنايع و معادن استان مربوطه و يا معاونت برنامه ريزي توسعه و نوسازي وزارت صنايع و معادن و ارائه درخواست
Default Image

جواز تاسيس واحد فني مهندسي شخصيت حقوقی

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
فرم درخواست صدور جواز تاسيس واحد فني مهندسي
Default Image

تغيير نام جواز تاسيس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
مراحل و شرح اقدامات : 1. تکمیل فرم درخواست و ارسال به دبيرخانه 2. ارسال به رئيس 3. ارسال به كارشناس 4. بررسي درخواست و كنترل مدارك مورد نياز توسط كارشناس مربوطه 5. تايپ فرم تغيير نام توسط كارشناس 6. ثبت در واحد كامپيوتر 7. تائيد كارشناس، رئيس و معاونت مدارک…
Default Image

شرایط ابطال جواز تاسیس چیست ؟

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
 در صورت درخواست متقاضی و یا اتمام اعتبار جواز تاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن ، جواز تاسیس صادره
Default Image

مراحل لازم جهت تمدید جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
تعاريف :با توجه به اينكه اعتبار جواز تاسيس از تاريخ صدور يكسال ميباشد، لذا پس از انقضاء مهلت فوق درصورت
Default Image

مراحل كلي احداث واحد صنعتي (كارخانه يا كارگاه)

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
1- اخذ جواز تاسيس
Default Image

مراحل صدور پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنایع ومعادن ذیربط اخذ و پس از تکمیل به آن سازمان ارائه میگردد تا مورد بررسی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار گیرد.
Default Image

مزیت های اخذ جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
بهترین مزیت برای کسانی که موفق به اخذ جواز تاسیس می گردند، واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شرایط مناسب می باشد که بصورت ٣٠ % نقدی و ٧٠ % وام بدون بهره که از طرف وزارت صنایع پرداخت می گردد.
Default Image

تغییر نام و مالکیت پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
این اقدام به دو صورت انجام می شود. برای شرکت هایی که فقط نام آن ها تغییر می کند و شناسه ملي حقوقي آنها تغییر نمی کند. تغییر مالکیت برای شرکت هایی که شناسه ملی حقوقی آنها تغییر می کند افراد حقیقی که کد ملی آنها تغییر می کند در زمره تغییر مالکیت قرار می گیرند.…
Default Image

تعلیق پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
تعلیق پروانه بهره برداری می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. با توجه به همین امر برای تعلیق پروانه بهره برداری اول باید به سازمان در خواست داد و علت تعلیق در این در خواست ذکر شود. سپس در سایت بهین یاب ثبت نام کرد. کارشناسان مربوطه بعد از بررسی مدارک نسبت به…
Default Image

اخذ پروانه توسعه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
پس از اخذ پروانه بهره برداری هر گونه اصلاح در روند محصولات یا توسعه کارخانه در این مرحله انجام می شود. این مرحله شامل موارد زیر می شود: اصلاح ظرفيت محصول/تغييرات افزايش محصولات تغيير آدرس – اصلاح ظرفیت محصولات یا تغییر نوع محصولات منبوط به ارائه مدارک یا…
Default Image

راهنماي انتقال (تغيير نام) جواز تاسيس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
زمانی که کارخانه داری تصمیم به فروش کارخانه خود به دیگری می گیرد همزمان باید جواز تاسیس آن ملک را به خریدار جدید تغییر نام دهد. متقاضيان انتقال جواز تاسيس قبل از هرگونه اقدام مي بايست از اعتبار داشتن جواز تاسیس خود اطمینان حاصل نمایند در غیر این صورت ابتدا…
Default Image

تمدید جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
با توجه به اینكه اعتبار جواز تاسیس از تاریخ صدور یك سال می باشد، لذا پس از انقضاء مهلت فوق جواز تاسیس با توجه به ارائه پیشرفت فیزیکی تمدید می گردد. مراحل و شرح اقدامات : تکمیل فرم درخواست و ارسال به دبیرخانه سازمان صنعت معدن تجارت ارسال به رئیس ارسال به…
Default Image

طرح توجیهی ، اخذ جواز تاسیس ، بهین یاب

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
اخذ جواز تاسیس ، بهین یاب ، طرح توجیهی ، جواز تاسیس وزارت صنایع ، اخذ جواز تاسیس موافقت اصولی ، تکمیل فرم های سایت بهین یاب تهیه طرح‌‌های امکان‌سنجی ، گزارشات فنی و اقتصادی ، طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (Comfar) در کلیه حوزه‌های صنعتی و…
Default Image

مراحل صدور پروانه بهره برداري

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
تکمیل پرسشنامه پروانه بهره برداری و تحویل آن به اداره صنایع و معادن ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثرظرفيت توليد بر اساس ماشين آلات منصوب در مورد واحدهايي كه بخشي ازظرفيت كل،آماده بهره برداري باشد. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است. صدور پروانه بهره…
Default Image

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
اعلام فرم پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط سازمان نقشه مهندسي كارخانه كروكي آدرس و نشاني كارخانه تعهد مدير عامل در رابطه با عدم وجود واحدهاي آلوده كننده در اطراف كارخانه تا فاصله لازم فتوكپي مدارك ثبت شركت(آگهي تاسيس شركت، آگهي آخرين تغييرات شركت) در صورتي که…
Default Image

صدور جواز فنی مهندسی

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
شرکت های که خدمات مهندسی یا خدمات تحقیق و توسعه انجام می دهند می توانند از سازمان صنعت معدن تجارت مجوز کسب کنند شرایط متقاضيان جواز واحد فني مهندسي: اشخاص حقيقي ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، مبتكران ، صنعت گران با تجربه و …) وشرکت های حقوقی از طريق ارسال…
Default Image

اطلاعات جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
متقاضيان جوازتاسيس ، موظفند با توجه به اولويت هاي سرمايه گذاري نسبت به تهيه طرح توجيهي فني و اقتصادي ( ترجيحا” با كمك شركت مهندسین مشاور پرناک مورد تاييد وزارت صنعت معدن تجارت ) اقدام و جهت بررسي و صدور جوازتاسيس به سازمان صنعت معدن تجارت استان مربوطه ارائه…
Default Image

معافیت‌ها و بخشودگی های ویژه شهرکها و نواحی صنعتی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
تشویقات ماده 1- متقاضیان در صورت ارائه برنامه زمانبندی ، ساخت و ساز واحد صنعتی حداکثر در 12 ماه مشمول پنج درصد ( 5% ) بخشودگی با داشتن شرایط ذیل خواهند شد . 1- شرایط 1-1- ارائه جدول زمانبندی اجرای طرح در زمان عقد قرارداد 2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و…
Default Image

اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
چرا باید از مالکیت فکری حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد. چرا که معتقدند اگر
Default Image

ادغام انحلال وتصفيه

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
الف - ادغام مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند.
Default Image

علامت تجارتی چیست؟

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم ا نقش –تصویر –رقم – حرف –عبارت –مهر –لفاف و غیره آن که برای امتیاز و
Default Image

تعریف و وجوه مختلف برند

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
تعریف برند برند چیست ؟ برند نام یا نمادی است كه سازمانها آنرا با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود مورد استفاده قرار می‌دهند. از دیدگاه كسب و كار، برند " هر نامی است كه مستقیماً‌ به دلیل فروش كالاها یا خدمات مورد استفاده قرار گیرد. " « جان میلر و دیوید مور »
Default Image

تعریف کامل شرکت و انواع شرکت ها

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
شرکت جمع آن شرکتها می باشد به معنای انباز گشتن، انبازی. مرحوم دهخدا شرکت را شریک شدن،انباز گشتن، مشارکت
Default Image

عوامل موثر بر برند

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
منطق بازاریابی براین باور است كه سهم بازار منجر به دستیابی سازمان به سودآوری می‌گردد. اما نتایج برخی تحقیقات روی بعضی از
Default Image

موفقیت برند

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
اگر نوآوری را مهمترین جزء استراتژی موفقیت برای برند بدانیم. دومین استراتژی تاثیرگذار برای این شركتها سیاست قیمت گذاری
Default Image

ارزش افزوده برند

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
ایجاد ارزش افزوده برای برند، به روزآوری و تقویت تصویر نام تجاری باید در زمره الویتهای اصلی برندهای جاده فرعی قرار گیرد.
Default Image

برندسازی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
سازمانهائی كه قصد دارند بطور جدی وارد بحث برندسازی شوند، چگونه باید این فرآیند را آغاز كنند و چه گامهائی را باید بردارند؟
Default Image

مدیریت برند

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
در دنیای برند هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز در حال تغییر است .ادراك مصرف كنندگان از برند و موقعیت شركتها در صحنه رقابت ،هر
Default Image

تشکیل شرکت سهامی عام

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند شركت سهامی عام
Default Image

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس سهام عام از مرجع ثبت شركتها

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
١- دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام
Default Image

مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامی عام

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
۱. دو نسخه اظهارنامه ۲. دونسخه اساسنامه توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦
Default Image

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداقل ٢ نفر عضو
Default Image

چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری
Default Image

مراحل اداری ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس کپی مدارک شناسایی : کارت ملی - شناسنامه اصل گواهی عدم سوء پیشینه امضای اقرار نامه
Default Image

شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند ) حد اقل سرمایه 100000 تومان
Default Image

مدارک ثبت علامت تجاری ، نام تجاری (ثبت برند)

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
اشخاص حقیقی ۱. تصوير شناسنامه و كارت ملي برابر اصل شده
Default Image

تعریف شرکت تعاونی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
به موجب ماده‌ی ۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی
Default Image

مدارک لازم جهت ثبت شرکت‌های تعاونی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
۱) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
Default Image

مسئولیت دارندگان سهم در شرکت های سهامی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به
Default Image

تقسیم سرمایه به سهام در شرکت های سهامی

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی
Default Image

مفهوم مالکیت فکری

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است
Default Image

طرح توجیهی بانکی چیست؟

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
گزارش توجیهی: معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Reportمی باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
Default Image

طرح توجیهی یا گزارش توجیهی چیست؟

in طرح توجیهی by مدیریت سایت
معادل واژه انگلیسی Feasibility Study Reportمی باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح رااز جنبه های بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.
Default Image

اصلاح جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
اقدام برای این امر با مراجعه به سازمان صنعت و معدن استان امکان پذیر می باشد ، بعد از مشخص شدن کارشناس مربوطه ثبت نام درسایت بهین یاب صورت می پذیرد.با مراجعه به "سایت بهین یاب "و " ورود به بخش سرمایه گذاری " از قسمت " صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی "، " اصلاح…
Default Image

تعلیق جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
قدام برای این امر با مراجعه به سازمان صنعت و معدن استان امکان پذیر می باشد ، بعد از مشخص شدن کارشناس مربوطه ثبت نام درسایت بهین یاب صورت می پذیرد.با مراجعه به سایت بهین یاب " و " ورود به بخش سرمایه گذاری " از قسمت " صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی " ، " تعلیق…
Default Image

صدور جواز تاسیس(بهین یاب)

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
برای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺟـﻮاز در ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ درﮔـﺎه ﺑﻬـﯿﻦ ﯾـﺎب ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ www.behinyab.ir از دو طریق می توان به قسمت احداث واحد صنعتی (جواز تاسیس و احداث) مراجعه کرد.1. از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ…
Default Image

مراحل تمدید جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
ارائه درخواست كتبی ، تكمیل فرم پیشرفت فیزیكی برای طرح ، فیش بانكی 1- ثبت نام در سامانه صدور مجوز و اخذ نام کاربری و گذرواژه2- ورود به سامانه و وارد نمودن نام کاربری و گذر واژه3- ورود به قسمت انتقال مجوزهای اخذ شده و انتقال مجوز به سامانه( در صورت اخذ مجوز به…
Default Image

شهرک صنعتی غیردولتی در لرستان احداث می شود

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، فرزاد محمدی در جمع خبرنگاران گفت: پس از تصویب ایجاد شهرک صنعتی پتروشیمی در سفر کاروان تدبیر و امید به استان و تهیه و تکمیل مستندات موردنیاز و بررسی و تایید آن توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های…
Default Image

متوسط زمان صدور جواز تأسیس صنایع درهرمزگان

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
در جلسه پیگیری مصوبات سفر استانی وزیر صنعت، معدن وتجارت به هرمزگان اعلام شد ، ظرف سه ماهه سوم سالجاری متوسط زمان صدور جواز تأسیس صنایع کوچک و متوسط به 15 روز و جواز تأسیس صنایع بزرگ به مدت کمتر از 1 ماه پس از تکمیل مدارک رسیده است. در جلسه پیگیری مصوبات سفر…
Default Image

مراحل صدور پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی از سازمان صنایع ومعادن ذیربط اخذ و پس از تکمیل به آن سازمان ارائه میگردد تا مورد بررسی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار گیرد. ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه توسط کارشناس…
Default Image

صدور 166 پروانه بهره برداری صنعتی در یزد

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
به گزارش تابناک یزد ،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از صدور 166 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 5200 میلیارد ریال و اشتغالزایی قریب 1900 نفر در استان طی 10 ماهه سال جاری خبر داد. "محمدرضا علمدار یزدی" با اشاره به بهره برداری از 10 طرح صنعتی استان…
Default Image

معافیت مالیاتی شرکتهای نرم افزاری دارای پروانه بهره برداری

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و…
Default Image

شرایط دریافت پروانه بهره برداری برای واحدهای تولید کننده نرم افزار در وزارت صنعت، معدن و تجارت

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
به گزارش خبرنگار مهر، مهندس فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با آغاز به کار دولت یازدهم و عنایت ویژه به صنعت نرم افزار که از صنایع سبز و پیشرفته محسوب می شود، بازنگری بر روی دستورالعمل دریافت پروانه…
Default Image

صدور پروانه بهره برداری از نرم‌افزار متوقف شد

in پروانه بهره برداری by مدیریت سایت
هفته نامه بزرگراه فناوری - بحث صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار که از سال 81 در وزارت صنایع و معادن آغاز شده بود، متوقف شد. یک مقام آگاه، در گفت‌وگو با هفته‌نامه بزرگراه فناوری با بیان مطلب فوق افزود: از پنج سال پیش طرحی به‌عنوان تلقی شدن نرم افزار به…
Default Image

انتقال جواز تاسیس

in اخذ جواز تاسیس by مدیریت سایت
 برای خرید زمین صنعتی لزوما نیاز به اخذ جواز تاسیس می باشد،هر شخص حقیقی یا حقوقی با خرید زمین صنعتی جواز آن زمین نیز به آن منتقل می شود.اقدام برای این امر با مراجعه به سازمان صنعت و معدن استان امکان پذیر می باشد ، بعد از مشخص شدن کارشناس مربوطه ثبت نام در…
Default Image

مزاياي سرمايه گذاري در شهركهاي صنعتي چیست؟

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
متقا ضيان ايجاد واحدهاي صنعتي نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، آب ، برق، امور اراضي ، ميراث فرهنگي ، ثبت اسناد، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي نداشته و اينگونه مجوزها در زمان تاسيس شهركهاي صنعتي از دستگاه هاي ذيربط…
Default Image

ثبت شرکت سهامی خاص

in مجوزهای صنعتی by مدیریت سایت
شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )