طرح توجیهی بانکی کودهای آلی

طرح توجیهی بانکی کودهای آلی

9,900,000ریال

زندگي انسان به گياه وابسته است زيرا گياه تأمين كننده غذا، پوشاك، دارو، و مصالح ساختماني بوده و علاوه بر آن جايگاه مهمي نيز در زيبا سازي محيط زندگي و آرامش بخشيدن به بشر دارد . اما گياه، براي ادامه زندگي و توليد محصول، خود به خاك وابسته است .