نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري

نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري

25,000ریال

طرح توجیهی نانوذرات پوششی روي سطوح دیوارهاي شهري یا کاري براي تصفیه آلودگی هوا