سنگ معدن تراورتن

سنگ معدن تراورتن

25,000ریال
کد محصول : product_192

سنگ تراورتن حاصل رسوب گذاري چشمه هاي آهك ساز مي باشد و بدين دليل متن سنگ داراي خلل وفرج بوده وبرخي مواقع زيبايي خاصي به سنگ ميدهد