طرح توجیهی بانکی تولیدی ترشی و مربا

طرح توجیهی بانکی تولیدی ترشی و مربا

9,900,000ریال

از بزرگترین دغدغه های انسان از اعصار پیشین تا امروز تامین خوراک و غذای مورد نیاز خود بوده است که در دوره های مختلف به شیوه های گوناگون نمود پیدا کرده است. انسان های پیشین به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی مواد غذایی مورد نیاز خورد را به سختی تهیه می کرده است. امروزه نیز با ظهور و پیشرفت تکنولوژی همچنان این مشکل به علت رشد زیاد جمعیت به قوت خود باقی است. حتی بعضی از دانشمندان علم اقتصاد بحران غذا را به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات بشر در آینده تصور می کنند.