طرح توجیهی بانکی تولید خشکبار

طرح توجیهی بانکی تولید خشکبار

9,900,000ریال

از آن جائیکه بسته بندي از ابزارهاي مهم در بعد ملی و بین المللی است لذا نقش کلیدي خود را دارد. افزایش، کاهش موجودي آن بار به حداکثر رساندن سود بنگاههاي تولیدي نشان داده است .بنگاههاي اقتصادي براي تقویت قدرت رقابت خود در بازارهاي داخلی و خارجی سالهاست که به موضوع بسته بندي توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگها و به کاربردن بسته بندي مناسب براي افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا بهره می گیرند.