طرح توجیهی بانکی بسته بندی غذایی

طرح توجیهی بانکی بسته بندی غذایی

9,900,000ریال

بنگاههای اقتصادی برای تقویت قدرت رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی سالهاست که به موضوع بسته بندی توجه دارند و از طراحی، گرافیک، رنگها و به کاربردن بسته بندی مناسب برای افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا بهره می گیرند . یک بسته بندی مناسب قادر است به عنوان یک فروشنده خاموش نقش خود را ایفاء کند با توجه به ان که بسته بندی فقط در قلمرو تولید قرارندارند . بلکه در حیطه امور بازاریابی نیز قرار میگیرد تصمیم گیری در مورد نحوه انجام ان وظیفه مشترك مدیران تولید و بازارها می باشد.