• طرح توجیهی 
  •    جواز تاسیس
  •        ثبت شرکت 
  •             امکان سنجی 
  •                 پروانه بهره برداری