ژوئن 3, 2018
مدیریت و انتقال تکنولوژی

مدیریت و انتقال تکنولوژی :

مدیریت و انتقال تکنولوژی توسعه جامعه تنها با ارتقای سطح تکنولوژی امکان پذیر است. تکنولوژی مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات ، تواناییها و […]