نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

ژوئن 3, 2018
نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت ها ی با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

تغییر محل در شرکت ها : 1- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن […]