ضوابط صدور جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت

جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت - پرناک

جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت - پرناک

جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت - پرناک

جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت – پرناک

جواز تاسيس واحد هاي کشت و صنعت

ماده 1- پروانه بهره برداري:

كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام

داده اند اعم از اينكه داراي مجوز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده يا اينكه فاقد مجوز اوليه باشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.

تبصره 1: توليد آزمايشي به منزله ،نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول و نيز توليد محصول در يك دوره مشخص بصورت انبوه مي باشد.

تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمانهاي صنايع و معادن استانهاي مربوطه است.

تبصره 2:رعايت ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري در شعاع 120 كيلومتري تهران يا شعاع 50 كيلومتري اصفهان ضروري مي باشد.

روش كار:

1-1-پرسشنامه پروانه بهره برداري (طبق فرم شماره يك) توسط متقاضي تكميل و پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استانهاي ذيربط مورد بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار مي گيرد.

2-1-ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد بر اساس ماشين آلات منصوبه ،توسط كارشناس ذيربط ( طبق فرم شماره 2) براي سه شيفت كاري يعني چهار هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100% براي كليه صنايع در سال محاسبه مي گردد.(تعويض پروانه هاي صادر شده قبلي جهت تغيير شيفت كاري بر اين اساس بلامانع است.)در مواردي كه با توجه به ماهيت صنعت،نياز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهاي كاري مي باشد.(نظير كارخانه سيمان و شيشه) اين ميزان به شش هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100% افزايش مي يابد.

در صورتي كه با توجه به وسعت و پيچيدگي خط توليد ،ظرفيت سنجي براي سازمان صنايع و معادن استان امكان پذير نباشد.ارائه تائيديه مبنيبر ميزان ظرفيت تعيين شده از طرف مشاوران صنعتي ذيصلاح مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا از طريق تشكل صنعتي مربوط ( در صورت موجود بودن ) الزامي است.

3-1-در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند،در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره برداري باشد صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.

تبصره 3: در مورد واحدهايي كه بخشي از ظرفيت كل آماده بهره برداري باشد.صدور پروانه بهره برداري براي بخش آماده بلامانع است.

4-1-كليه محصولاتي كه جز فرايند خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات خط توليد محسوب مي شوند(مثلا قالبسازي در يك كارخانه توليد كفش) محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري يا ذكر ظرفيت و شيفت كاري مطابق بند (2-1) قيد مي گردد.

5-1-براي واحدهاي توليد كننده خودرو آماده بودن حداقل خط زنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است. 

6-1-صدور پروانه بهره برداري الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست است و براي صنايع غذايي و بهداشتي و داروئي با توجه به قانون مواد خوردني ،آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقتوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و براي صنايع داروئي و غذايي و دام و طيور با هماهنگي سازمان دامپزشكي كشور – يا واحدهاي استاني آنهانيز خواهد بود.(استعلام از سازمان محيط زيست با استفاده از فرم شماره 3)

7-1- هزينه صدور پروانه بهره برداري بر اساس تصويب نامه 18154 مورخ 3/4/1364 هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه واريز مي گردد.(پيوست شماره 4)

8-1- پروانه بهره برداري بر اساس اطلاعات جمع آوري شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي ارائه مي گردد.(فرم شماره 5و6)

9-1-واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه موفق به افزايش ظرفيت مندرج در پروانه خود شده اند و يا به توليد محصولات جديد اعم از اينكه با محصول قبلي همگن باشد و يا نباشد اقدام نموده اند پروانه بهره برداري جديد با رعايت بندهاي (1-1) الي (8-1) صادر مي گردد.

1-9-1-در پروانه بهره برداري جديد ظرفيت كل محصولات در زمان صدور درج مي گردد و در ستون تغييرات افزايش / (كاهش) ظرفيت نسبت به آخرين پروانه خواهد آمد

 

منبع :

سازمان صنايع و معادن استان زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *